Для авторів

Редакція журналу «Інтелектуальна власність в Україні» публікує авторські матеріали, в сфері інтелектуальної власності. Матеріали подаються українською мовою і супроводжуються рефератом (обсягом до 500 знаків, українською і англійською), де зазначається: мета, шляхи її досягнення і висновки, з використанням ключових слів у публінації. Обов’язковим є список використаних джерел, оформлений відповідно до чинних вимог.

  • Статті обсягом не більше 28 тисяч знаків (формат редакт­ра Word) електронною поштою. Фотографії  та ілюстративний матеріал - у форматі .tif або .jpg (не менше 700 dpi).
  • Згідно  з вимогами ВАК України, наукові статті підлягають рецензуван­ню спеціалізованими вченими радами.
  • Редакція журналу залишає за собою право на редагування матеріалів за узгодженням з авторами.
  • За достовірність інформації та статистичних даних, що містяться у рукописах, від­по­ві­даль­ність не­се ав­тор.
  • Точка зору редакції може не збігатись з думкою авторів.
  • Редакція несе відповідальність за зміст ін­фор­ма­ції в обсязі, визначеному законодавством України.

Звертаємо увагу, що статті для публікації приймаються з обов’язковим переліком посилань на використані джерела, з активними посиланнями, та рефератом на 500 знаків (українською і англійською мовою), в якому буде сформульована мета статті, методи її досягнення і висновки. Реферат треба сформулювати так, щоб він містив усі ключеві слова статті. Це умови міжнародних пошукових ресурсів, до яких ми приєднуємося.

Ці нововведення спрямовані на підвищення рівня результативності здобутків у праві інтелектуальної власності в Україні та застосування індексу цитування наших авторів в міжнародних базах даних (Web of Science, Scopus тощо).

Враховуючи той факт, що Україна переходить до європейських стандартів у усіх сферах життєдіяльності людини, в тому числі і в науковій правовій сфері, ми будемо активно просуватися до включення нашого видання у авторитетні міжнародні пошукові ресурси.
 

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь