Реалії ДП/ДО «Українське агентство з авторських і суміжних прав»

Сергій СТУПАК, голова Об’єднання «Оберіг»,

Поштовхом для написання даної статті стала заінтересованість членів правління Національної спілки композиторів України, що відбулося 26.03.2017 р. у тому, щоб зрозуміти, які перспективи очікують суб’єктів авторського права у зв’язку зі змінами статуту [1] Державної організації «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (ДО УААСП).

Для надання адекватної оцінки сьогоденню та прогнозування майбутнього будь-якого явища, доцільно дослідити обрану проблематику ретроспективно − бажано, «від Адама». Можливо, у читача виникло запитання: «А чи варто перейматися даним статутом?». Певен, що варто і ось чому.

Насамперед слід згадати, що у квітні 1999 року Указом Президента України від 13.03.1999 р. № 250/99 було ліквідовано Кабмінівську структуру Державне агентство з авторських і суміжних прав (ДААСП) і лише у липні 2000 року Міністерством освіти і науки України без будь-якої правової передісторії, як кажуть, «з нуля» було утворено Державне підприємство «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (ДП УААСП).

Для того, щоб якось «стулити до купи» ці два формально не пов’язані між собою юридичні факти, − бо без такого «стулювання» новостворене підприємство не мало перспектив успадкувати десятирічні міжнародні та внутрішні напрацювання державної системи збору і виплати авторської винагороди а, відтак, було приречено на фіаско, − 12.09.2000 р. видано наказ МОН № 444, яким Міністр В. Кремень, всупереч двом Указам Президента України (вищенаведеному і від 15.12.1999 р. № 1573) визначив вважати ДП УААСП правонаступником ліквідованого півтора роки тому ДААСПу [2]. І лише у травні 2001 року це «правонаступництво» відобразилося у другій ітерації статуту ДП УААСП.

Чому вкотре ми повертаємося до цієї сумної історії? Лише для того, щоб нагадати, що з самого початку все, що стосується зазначеного Агентства, відбувалося утаємничено, протиправно і, як наслідок, врозріз інтересам спільноти авторів. Тому першій редакції статуту ДП УААСП не слід дивуватися: як зуміли, так й написали. По сьогодні залишаються не розтлумаченими такі неунормовані формулювання, як «управління на колективній основі майновими правами», «передача прав на використання творів на індивідуальній основі» [3], незмінно відсутні будь-які статутні зобов’язання перед суб’єктами авторського права, чию винагороду Агентством зібрано… Позатим, для початку, місцями у статуті не так вже погано вийшло: наприклад, «Агентство (…) утворено з метою управління (…) правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав або їх правонаступників», або «Основним узагальнюючим показником діяльності Агентства є колективне управління майновими правами авторів та інших осіб, що мають авторське право та суміжні права (…)» [4], «Джерелами формування майна Агентства є (…) комісійні відрахування від сум авторської винагороди (…) [5]», або «Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо перспективних та поточних проблем діяльності Агентства при Директорові Агентства створюється Консультативна рада з представників авторської громадськості та творчих спілок» [6].

Згодом, статут Агентства неодноразово змінювався. При цьому, якщо базова мета утворення Агентства залишилася незмінною (якщо не зважати на додаткового з 2014 року бенефіціара − далі буде), як майже незмінними залишалися статутні зобов’язання Агентства, то положення про майно Агентства та джерела його формування, узагальнюючі показники діяльності Агентства, контроль за діяльністю Агентства, директорат Агентства, дорадчі органи Агентства − змінювалися постійно і вельми тенденційно.

Внаслідок передусім зовнішніх впливів 2005 року владою було зроблено «рух тіла» [7] у бік роздержавлення Агентства, проте, фактична його трансформація розпочалася лише у 2013 році шляхом формального перетворення з Державного підприємства у Державну організацію [8]. Даний етап трансформації обмежився технічною зміною організаційно-правової форми на часткову відповідність до закону [9], що полягала лише у заміні словосполучення «державне підприємство» на «державна організація», а ще ліквідацією Консультативної ради [10]. На момент цього етапу «перетворення» майно Агентства згідно зі статутом становили відображені у балансі Агентства цінності, а джерелом формування майна Агентства були зокрема комісійні відрахування, розмір яких встановлювався в договорах між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав і Агентством [11] та які були основним показником фінансових результатів діяльності Агентства [12].

Наступний трансформаційний крок [13] відбувся у 2014 році і полягав він, − «молитвами» тодішнього очільника УААСПу О. Матвеєвої, «почутими» тодішнім головою Державної служби інтелектуальної власності М. Ковінею, − передусім у самоусуванні Держслужби від контролюючих повноважень щодо Агентства [14], проте, передбачалося утворення авторської ради, що, будучи обраною з’їздом авторів [15] (якого насправді так і не відбулося, хоча рада все ж у незрозумілий спосіб виникла), здійснюватиме функцію громадського контролю за діяльністю Агентства [16] і, додатково, погоджуватиме призначення на посаду та звільнення з посади Державною службою генерального директора Агентства О. Матвеєвої. Заслуговує на увагу точка зору тодішнього голови громадської ради при Державній службі, досвідченого юриста Дмитра Гузія, який наприкінці 2015 року, під час дії «матвеєвської» редакції статуту, відписав:

«(…) керівник Авторської Ради Ю. Рибчинський намагається утримувати свій статус і впливати на невідворотні рішення Голови ДСІВ щодо зміни керівництва ДО УААСП (Агентство). Він намагається впливати на керівництво Мінекономрозвитку. Натомість, щодо правового статусу ДО УААСП (…) [17], зважаючи на вищенаведене, на сьогодні у ДСІВ відсутні правові підстави для звернення до Авторської Ради до ДО УААСП щодо отримання погодження на звільнення Генерального директора Агентства за п. 7.5.1. Статуту».

А ще, на відміну від усіх інших ітерацій статуту Агентства, згідно з якими керівник діяв на засадах єдиноначальності [18], цією редакцією закладалося псевдо-колективне управління [19], згідно з яким паханеса (керівниця) О. Матвеєва [20] набула повноважень призначати довільну кількість директорів-управлінців.

Та справжньою «вишенькою на торті» даної редакції статуту стала новела про додаткових бенефіціарів (вигодонабувачів) щодо отримання винагороди суб’єктів авторського права − правовласників. Звертається увага, що таку особу, як «правовласник», галузевим законодавством не визначено, але з контексту даної редакції статуту випливало, що ця особа є кимось/чимось іншим, аніж бенефіціари згідно з усіма попередніми редакціями статуту, якими були лише суб’єкти авторського права − автори та інші особи, що мають авторське право. Так, згідно з п. 3.2.5. статуту предметом діяльності Агентства стало надання допомоги авторам та правовласникам у реалізації та захисті їх інтелектуальних прав (…), сприяння правовласникам в переданні прав на використання об’єктів інтелектуальних прав. Зауважується, що у чинному законодавстві не згадується про «об’єкти інтелектуальних прав»: мають місце лише «об’єкти права інтелектуальної власності».

На цьому етапі «удосконалення» статуту до майна Агентства було віднесено оборотні кошти, а до джерел формування майна, − замість комісійних, − кошти, отримані від основного виду діяльності [21]. Проте основним узагальнюючим показником Агентства зазначалися кошти, отримані в результаті колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, що використовуються для покриття витрат, пов’язаних з цією діяльністю. Отже, є підстави припустити, щоб обдурити податкову службу й не втратити статусу неприбуткової організації, все ж йшлося про закамуфльовані комісійні.

Передостання 2015 року трансформація [22] Агентства, зберігаючи усування Державної служби від управлінських функцій, полягала в оновленні органів управління [23], змінюючи псевдо-колективне управління на таке собі пара-колективне, згідно з яким виконавчим органом є генеральний директор з повноваженнями «цапа-відбувайла» щодо результатів діяльності Агентства, тоді як єдиним фактичним і, до того ж, позаконтрольним органом управління авторськими правами ставав директор з колективного управління. При цьому генеральний директор позбавлявся можливості на власний розсуд звільнити даного начебто підлеглого працівника [24]. Та наведеним дане «удосконалення» статуту не обмежилося. Розробником цієї редакції [25] авторську раду було замінено на раду авторів та раду правовласників, які, на відміну від попереднього громадського органу, не наділялися контролюючими повноваженнями та утворювалися за спрощеною схемою, а саме, організованими директором з колективного управління не лімітованими ні кількісно, ні «якісно» зборами авторів та зборами правовласників, відповідно. Також було змінено повноваження даних дорадчих органів: функцію погодження призначення на посаду та звільнення з посади Державною службою генерального директора Агентства замінено на аналогічну, «в дусі Матвеєвої», функцію погодження призначення на посаду та звільнення з посади генеральним директором Агентства директора з колективного управління [26].

І ось, нещодавно стосовно ДО УААСП функцію органу державного управління перебрало на себе Мінекономрозвитку, яке затвердило останню редакцію статуту Агентства [27]. У сьогоднішній редакції камуфлювання підприємницької природи діяльності Агентства набуло довершеної форми. Збагнути, що означають формулювання «доходи від власної господарської діяльності, а також роялті; доходи від (…) депозитів; інші джерела, не заборонені законодавством» [28], можливо лише у диспозиції до інших статутних положень, згідно з якими основним узагальненим показником діяльності Агентства є кошти, отримані в результаті колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, а використовуються отримані кошти (увага!) виключно для фінансування видатків на утримання Агентства та здійснення ним управлінських функцій правами зазначених суб’єктів [29]. Отже, уся зібрана Агентством авторська винагорода за статутом вважається державними коштами. І тут немає чому дивуватися, адже, як зазначалося вище, прямих статутних зобов’язань у державного Агентства перед суб’єктами авторського права не було ніколи: право цих суб’єктів на власну винагороду віддалено опосередковується через «колективне» управління їхніми майновими правами. Нагадаємо, що функції збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав суб’єктам авторського права і (або) суміжних прав [30] покладено на утворені згідно з частиною 5 статті 47 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організації колективного управління, а діяльність утвореної відповідно до частини 5 статті 47 зазначеного Закону державної організації даний Закон не унормовує.

Водночас безперечно позитивною зміною у статуті вбачається повернення центральним органом виконавчої влади власних контролюючих функцій щодо наявного в Агентстві державного майна [31], до якого, як зазначалося вище, за статутом віднесено також й зібрану авторську винагороду. Принаймні у ошуканих авторів (сподіватимемося, що надалі таких просто не буде) з’явилася мотивована підстава звертатися щодо дотримання їхніх законних економічних інтересів безпосередньо до Мінекономрозвитку. Проте вбачається дивним збереження таких «надбань» [32] попередньої редакції статуту Агентства, як наявність двох директорів (генерального директора і директора з колективного управління), а також двох рад, до єдиної продубльованої функції яких віднесено убезпечення директора з колективного управління, − посадової особи Агентства, яка наділена повним спектром статутних повноважень, пов’язаних зі збором авторської винагороди та подальшим розпорядженням нею, − від звільнення навіть за спільної ініціативи генерального директора Агентства і Міністра [33].

Аналізуючи чинну редакцію статуту Агентства, неможливо обійти увагою два інші документи − проініційовану Мінекономрозвитку Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні [34], розділом другим якої зокрема передбачено реорганізацію системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами, а також зареєстрований у Верховній Раді України за № 4461 народним депутатом України Євгеном Рибчинським проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо діяльності організацій колективного управління».

Нагадаємо, що Концепцією передбачено: у березні 2017 р. запровадження прозорого механізму збору, розподілу та виплати винагороди суб’єктам авторського права та суміжних прав (розроблення та впровадження електронної системи обліку колективної винагороди); супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України з тотожною назвою законопроекту № 4461; після прийняття Закону «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо діяльності організацій колективного управління»: утворення в публічний та прозорий спосіб нової організації колективного управління шляхом перетворення державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» в недержавну організацію колективного управління. Та, станом на травень 2017 року, − як зокрема свідчить остання, «задержавлена» редакція статуту Агентства, у питанні реалізації Концепції «кінь не валявся». Скептики [35] дедалі більше переконуються, що Концепція у принципі є нежиттєздатною. Вбачається, що і зацікавленій громадськості, і Мінекономрозвитку настав час надати оцінку загальному доробку розробників останньої редакції статуту ДО УААСП, законопроекту №4461 і розділу другого Концепції: не секрет, що три зазначені документи розроблялися комплексно однією групою фахівців. Адже статут ДО УААСП не несе у собі бодай мінімальних гарантій для авторів, хоча ще рік тому стосовно передостанньої («пост-матвеєвської») редакції статуту, на це та багато інших зазначених вище недоліків звертав увагу у відповідній публікації [36] останній генеральний директор ДО УААСП А. Бойченко; про розроблення (не кажучи вже про впровадження) електронної системи обліку колективної винагороди допоки нічого не чути, а інші положення Концепції залежать від прийняття-неприйняття, зауважується, не Урядового, а чомусь нардепівського законопроекту, який, «як собака блох», набрався негативних відгуків не лише на шпальтах «ІВ» [37], але й передусім у шквалі документів, що надійшли до профільного Комітету ВР, зокрема від громадськості, та не дивно, що «буксує» вже другий рік і доля його проходження у профільному Комітеті ВР, не кажучи вже про сесійну залу, залишається невизначеною.

Пропонуються дві, на нашу думку, цілком актуальні цитати зі згаданої вище минулорічної публікації А. Бойченка: «(…) пов’язувати майбутнє усієї національної системи колективного управління авторськими і суміжними правами виключно з невизначеним на сьогодні складом членів Ради авторів УААСП (…) особисто мені здається вельми сумнівною нормативною ініціативою». «(…) вбачається, що і зміст статуту УААСП, і зміст проекту закону № 4461 є такими, що повною мірою не відповідають вимогам сьогодення у сфері авторського права».

Проте у будь-якому разі, з огляду на те, що з незапам’ятних часів незмінним очільником авторських рад при УААСП був та залишається знаменитий поет-пісняр Юрій Рибчинський, хотілося б почути саме ним надану оцінку попереднім та поточним результатам діяльності ДП/ДО УААСП та яку роль при цьому відігравали дорадчі органи Агентства, а також, − ураховуючи припис перехідних положень законопроекту № 4461, згідно з якими якраз авторській раді при ДО УААСП належить утворити організацію-правонаступника цієї ДО, яку зокрема синові поета хочеться зробити монополістом у галузі колективного управління, − дізнатися про його (пана Юрія) думки щодо реорганізації системи колективного управління загалом та, зокрема, яким має стати Агентство у майбутньому.

Тих самих оцінок чекатимемо й від органу державного управління ДО УААСП − Мінекономрозвитку.

 

Таблиця 1

Майно Агентства та джерела його формування

Редакції статуту 2012/2013 років. Накази ДСІВ від 13.09.2012 № 553-Н і від 1.03.2013 № 237-Н, відповідно

Редакції статуту 2014/2015 років. Накази ДСІВ від 10.01.2014 № 440-Н і від 15.12.2015 № 228-Н, відповідно

Редакція статуту 2017 року. Наказ МЕРТ від 15.03.2017 № 395

1

2

3

4.2. Майно Агентства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Агентства.

4.3. Джерелами формування майна Агентства є: комісійні відрахування (…): Розміри комісійних відрахувань встановлюються в договорах між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав і Агентством. (…).

 

6.2. Майно Агентства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Агентства.

6.3. Джерелами формування майна Агентства є: (…)

6.3.2. кошти, отримані від основного виду діяльності (…).

6.2. Майно Агентства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Агентства.

6.3. Джерелами формування майна Агентства є: (…) продукція, вироблена Агентством у результаті господарської діяльності; доходи від власної господарської діяльності, а також роялті; (…) доходи від цінних паперів та депозитів; (…), інші джерела, не заборонені законодавством.

 

 

Таблиця 2

Узагальнюючі показники діяльності Агентства

Редакції статуту 2012/2013 років

Редакції статуту 2014/2015 років

Редакція статуту 2017 року

1

2

3

9.1. Основним показником фінансових результатів діяльності Агентства є комісійні відрахування.

9.2. Комісійні відрахування  Агентства формуються за рахунок провадження колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав (…);

10.1. Основним узагальнюючим показником діяльності Агентства є кошти, отримані в результаті колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, що використовуються для покриття витрат, пов’язаних з цією діяльністю.

 

9.3. Основним узагальнюючим показником діяльності Агентства є кошти, отримані в результаті колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

9.4. Отримані кошти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Агентства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

3.1. Агентство утворено з метою управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і(або) суміжних прав, (…); сприяння зазначеним суб’єктам щодо передачі прав на використання творів (…) на індивідуальній основі, (…) здійснення окремих функцій за дорученням Уповноваженого органу управління.

 

 

Таблиця 3

Контроль за діяльністю Агентства

Редакції статуту 2012/2013 років

Редакція статуту 2014 року

Редакція статуту 2015 року

Редакція статуту 2017 року

1

2

3

4

8. Уповноважений орган управління Державна служба відповідно до покладених на неї завдань: (…) − веде облік об’єктів державної власності, що перебувають у його управлінні (…); − затверджує фінансові та інвестиційні плани Агентства, здійснює контроль за їх виконанням (…); − проводить моніторинг фінансової діяльності (…) Агентства (…);

призначає на посаду та звільняє з посади керівника Агентства, укладає і розриває з керівником Агентства контракт (…);

− забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок Агентства; у разі зміни керівника Агентства, − забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Агентства (…);

 − забезпечує проведення ревізії інвентаризації майна Агентства (…);

− погоджує договори (…) доручення (…) та контролює виконання умов цих договорів; (…).

7.5. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади Державною службою за погодженням з Авторською Радою Агентства

 

КОМЕНТАР: інші повноваження Держслужби у даній редакції статуту не передбачені.

7.3. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної служби відповідно до законодавства.

7.7. Директор з колективного управління призначається на посаду та звільняється з посади Генеральним директором Агентства за погодженням з Державною службою, Радою авторів та Радою правовласників.

 

КОМЕНТАР: інші повноваження Держслужби у даній редакції статуту не передбачені.

 

10. Компетенція Уповноваженого органу управління [38] .

10.1. Уповноважений орган управління (…) здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Агентству (…)..

10.2. Уповноважений орган управління:

10.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Агентства.

10.2.2. Затверджує Статут та зміни до Статуту Агентства, здійснює контроль за його дотриманням.

10.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади генерального директора Агентства, (…).

10.2.4. Затверджує стратегічні плани розвитку Агентства та здійснює контроль за їх виконанням.

10.2.5. Затверджує (…) річний фінансовий план Агентства (…).

10.2.6. Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Агентства (…).

10.2.7. Веде облік об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Агентства, (…).

10.2.8. Погоджує штатний розпис та організаційну структуру Агентства.

10.2.9. Погоджує кандидатури на посади директора з колективного управління, заступників генерального директора, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Агентства та звільнення їх з посад.

10.2.10. Погоджує укладання Агентством договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також унесення змін до них.

10.2.11. Погоджує (…) укладання Агентством договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності.

10.2.12. Приймає рішення (…) про надання згоди на вчинення Агентством господарського зобов’язання, щодо якого є заінтересованість (…).

10.2.13. Погоджує (…) передачу в оренду нерухомого майна (…).

10.2.14. Погоджує відрядження генерального директора Агентства за кордон.

10.2.15. Забезпечує виконання (…) функцій з управління об’єктами державної власності.

10.2.16. Погоджує (…) утворення (…) відокремлених підрозділів Агентства.

10.2.17. Погоджує списання з балансу (…) основних фондів.

10.2.18. Забезпечує (…) щорічної незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності Агентства.

10.2.19. У разі зміни генерального директора Агентства забезпечує проведення позапланової перевірки (…).

10.2.20. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

КОМЕНТАР: аспекти діяльності Агентства, пов’язані з управлінням авторськими правами і виплатою авторської винагороди, під контроль МЕРТ не підпадають.

 

Таблиця 4

Директорат Агентства

Редакції статуту 2012/13 років

Редакція статуту 2014 року

Редакція статуту 2015 року

Редакція статуту 2017 року

1

2

3

4

7.8./7.7. Директор Агентства:

(…)

− діє без довіреності від імені Агентства, представляє його інтереси в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; (…).

7.1. Управління Агентством здійснюється Дирекцією Агентства, яку очолює Генеральний директор.

7.2. До складу Дирекції Агентства входять за посадою Генеральний директор і Директори Агентства.

7.3. До складу Дирекції Агентства можуть входити також інші особи, працівники Агентства.

7.6. Директора Агентства призначаються на посаду та звільняються з посади Генеральним директором Агентства. Розподіл функціональних обов’язків між Директорами Агентства здійснюється (…) Генеральним директором (…).

7.1. Управління Агентством здійснюється відповідно до повноважень Державної служби та органів управління Агентства, як визначено цим Статутом.

7.2. Виконавчим органом Агентства є Генеральний   директор.

КОМЕНТАР: інші органи управління Агентства у даній редакції статуту не передбачені.

 

7.6. Генеральний директор Агентства:

7.6.5. Затверджує погоджені Директором з колективного управління:

− правила Агентства щодо збору винагороди для авторів та інших правовласників;

− правила Агентства щодо розподілу зібраної винагороди для авторів та інших правовласників;

7.6.6. Призначає та звільняє Директора з колективного управління на умовах, визначених підпунктом 7.7 [39].

7.6.9. Укладає господарські договори; порядок укладання договорів (…) спеціально визначається цим Статутом (п.п. 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, (…) Статуту).

7.6.10. Укладає договори про управління авторськими та суміжними правами за наявності письмового погодження з Директором з колективного управління.

7.6.11. Укладає договори на збір та (або) виплату винагороди авторам та іншим правовласникам за наявності письмового погодження з Директором з колективного управління.

7.6.12. Укладає договори з іноземними авторськими та іншими аналогічними організаціями з управління правами на об’єкти авторських та суміжних прав за наявності письмового погодження з Директором з колективного управління.

7.6.20. Несе відповідальність за (…) збір, збереження та розподіл авторської винагороди (…).

 

КОМЕНТАР: незрозуміло, про яку відповідальність та перед ким йдеться, оскільки МЕРТ контролює лише державне майно, а зобов’язання перед суб’єктами авторського права статутом не передбачені.

7.4. Генеральний директор відповідно до покладених на нього завдань здійснює керівництво Агентством; несе персональну відповідальність за стан та діяльність Агентства; (…) уносить Уповноваженому органу управління на затвердження проект фінансового плану Агентства; (…) розпоряджається (…) майном Агентства, у тому числі його коштами; (…) затверджує погоджені директором з колективного управління правила Агентства щодо збору винагороди для авторів та інших правовласників, правила Агентства щодо розподілу зібраної винагороди для авторів та інших правовласників, типові договори на управління правами у сфері авторського права та/або суміжних прав, типові договори з користувачами об’єктів авторського права та/або суміжних прав, типові договори щодо виплати зібраної Агентством винагороди за використання об’єктів авторського права та/або суміжних прав; призначає та звільняє директора з колективного управління за погодженням з Уповноваженим органом управління, Радою авторів та Радою правовласників,(…); укладає за погодженням з директором з колективного управління договори про управління авторськими та суміжними правами, договори з іноземними авторськими та іншими аналогічними організаціями з управління правами на об’єкти авторського права та суміжних прав, договори на збирання та виплату винагороди авторам та іншим правовласникам; вирішує інші питання діяльності Агентства відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

7.5. Директор з колективного управління забезпечує розроблення, погоджує (…) проекти правил (…); проекти типових договорів на управління правами у сфері авторського права та/або суміжних прав, типових договорів з користувачами об’єктів авторського права та/або суміжних прав, типових договорів щодо виплати зібраної Агентством винагороди за використання об’єктів авторського права та/або суміжних прав; організовує міжнародне співробітництво Агентства, проводить переговори, розробляє та погоджує до підписання генеральним директором угоди з іноземними (…) організаціями з управління правами на об’єкти авторських та суміжних прав; розробляє умови, погоджує (…) господарські договори про управління авторськими та суміжними правами (…) договори на збирання та(або) виплату винагороди авторам та іншим правовласникам; (…) уносить (…) пропозиції з питань управління правами на об’єкти авторського права та суміжних прав.

КОМЕНТАР: незрозуміло, про яке управління йдеться – колективне чи індивідуальне [40]?

 

Таблиця 5

Дорадчі органи Агентства

Редакції статуту 2000-2012 років

Редакція статуту 2013 року

Редакція статуту 2014 року

Редакція статуту 2015 року

Редакція статуту 2017 року

1

2

3

4

5

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо перспективних та поточних питань діяльності Агентства, створюється Консультативна рада з представників авторської громадськості та творчих спілок. Склад Консультативної ради і Положення про неї затверджуються директором Агентства.

КОМЕНТАР: Консультативна рада у даній редакції статуту не передбачена.

8.1. Авторська Рада є колегіальним, постійно діючим органом Агентства та здійснює функцію громадського контролю за діяльністю Агентства.

8.2. Авторська Рада обирається З’їздом авторів. 8.5. Авторська Рада проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік. (…).

 

8.1. В Агентстві утворюються консультативно-дорадчі органи: Рада авторів та Рада правовласників, які діють на підставі положень, що затверджуються Директором з колективного управління.

8.2. Склад Ради авторів та склад Ради правовласників пропонуються, відповідно, зборами авторів та зборами правовласників і затверджуються Директором з колективного управління.

7.7. В Агентстві утворюються консультативно-дорадчі органи: Рада авторів та Рада правовласників, які діють на підставі положень, що затверджуються генеральним директором за поданням директора з колективного управління.

7.8. Склад Ради авторів та склад Ради правовласників затверджуються генеральним директором за поданням                  директора з колективного управління на підставі пропозицій зборів авторів та зборів правовласників відповідно.

 

 


[1]Наказ МЕРТ від 15.03.2017р. № 395.

[2] Наведені факти висвітлювалися зокрема в статті С. Ступака «Становлення суспільної практики з колективного управління майновими правами в Україні» − 8’2006 «ІВ».

[3] п. 1.2.1. статуту 2000 року.

[4] п. VІ.1. статуту 2000 року.

[5] п. ІV.3. статуту 2000 року.

[6] п. V.4. статуту 2000 року.

[7]Розпорядження голови ДДІВ від 01.03.2005р. №24 щодо перетворення ДП УААСП у громадську організацію.

[8]Редакція статуту, затверджена наказом ДСІВ від 01.03.2013р. № 237-Н.

[9]ч. 5 ст. 47 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якою встановлено право відповідних державних організацій на управління як таке майновими правами: не на колективне управління зазначеними правами, як це передбачено в усіх редакціях статуту Агентства.

[10]Див. колонки 1 і 2 табл. 5 – нижче.

[11] Див. колонку 1 табл. 1.

[12] Див. колонку 1 табл. 2.

[13]Редакція статуту, затверджена наказом ДСІВ від 10.01.2014р. № 440-Н.

[14]Див. колонку 3 табл. 5.

[15]Див. колонку 3 табл. 5.

[16]Див. колонку 3 табл. 5.

[17] Далі наводяться переконливі юридичні аргументи.

[18] Зокрема, п.V.3 статутів 2000р. і 2001р. відповідно.

[19]Див. колонку 2 табл. 4.

[20] Номер порушеної проти О. Матвеєвої судової справи − 761/18375/16-к.

[21] Див. колонку 2 табл. 1.

[22]Редакція статуту, затверджена наказом ДСІВ від 15.12.2015 р. № 228-Н.

[23]Див. колонку 3 табл. 4.

[24]Див. колонку 3 табл. 3.

[25] Подейкують, що ним є той самий Дмитро Гузій.

[26]Див. колонку 3 табл. 3.

[27]Наказ МЕРТ від 15.03.2017 р. № 395.

[28] Див. колонку 3 табл. 1.

[29] Див. колонку 3 табл. 2.

[30] ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

[31] Див. колонку 4 табл. 3.

[32] Див. колонки 4 і 5 табл. 5.

[33] Див. колонку 4 табл. 4 (п. 7.4.)

[34]  Розпорядження КМУ від 23.08.2016р. №632-р.

[35] А. Горнісевич «Щодо розробленого Мінекономрозвитку проекту Плану заходів з реалізації Концепції…», В. Гронський «Щлях до розквіту українського мистецтва − через захист прав авторів», Д. Колесников «Захист авторських прав − питання економічної безпеки України» − 7’2016 «ІВ», С. Ступак «Реформа «ринку колективного управління авторськими і суміжними правами в Україні» − 9’2016 «ІВ».

[36] А. Бойченко «Сьогодення та туманне майбутнє національного колективного управління» − 4’2016 «ІВ».

[37] Ю. Гандзюк «Про авторське право і суміжні права щодо діяльності організацій колективного управління» − 4’2016, С. Ступак «Немає слів: самі вислови…» − 5’2016.

[38] Мінекономрозвитку.

[39] Див. колонку 3 таблиці 3.

[40] Див. п.3.1. колонки 3 табл.2.

 

Поділитися

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь